Polisvoorwaarden Petplan huisdierenverzekering versie 2019/01

In de Petplan polisvoorwaarden staan de algemene en bijzondere voorwaarden. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dekkingen. De bijzondere voorwaarden gelden per dekking. Op jouw polis zie je waar je voor verzekerd bent. Lees altijd goed de polisvoorwaarden door.

Print voorwaarden 2019/01

Verzekering voor 1 januari 2019 afgesloten? Bekijk eerdere polisvoorwaarden.

Algemene en bijzondere voorwaarden

Inhoudsopgave

Algemene voorwaarden

Artikel 1

Begrippenlijst

Artikel 2

Waarop baseren wij jouw verzekering?

Artikel 3

Jouw verzekering

Artikel 4

Wanneer kun je de verzekering wijzigen?

Artikel 5

Wat zijn jouw verplichtingen?

Artikel 6

De hoogte van jouw premie

Artikel 7

Het betalen van jouw premie

Artikel 8

Een declaratie indienen

Artikel 9

Is er een wachttermijn aan het begin van de verzekering?

Artikel 10

Wat gebeurt er als je door toedoen van iemand anders zorgkosten moet maken?

Artikel 11

Wat kunnen wij doen wanneer het behandelplan ongebruikelijk is en/of bijkomende zorgkosten ongebruikelijk zijn

Artikel 12

Worden er poliskosten berekend?

Artikel 13

Uitgesloten van verzekering

Artikel 14

Klachten

Artikel 15

Privacy

Bijzondere voorwaarden

Artikel 16

Bijzondere voorwaarden

Algemene en bijzondere voorwaarden

Deze polisvoorwaarden bestaan uit:

 • de algemene voorwaarden, die gelden voor alle dekkingen;
 • de bijzondere voorwaarden, die gelden per dekking.

Op jouw polisblad zie je waarvoor je verzekerd bent.

Artikel 1

Begrippenlijst

Onderstaande begrippen komen (vaker) in de voorwaarden voor.
Daarom leggen wij deze uit.

1.1 Wij

Wij zijn Petplan. Petplan is de handelsnaam van Veterfina BV, postbus 20746, 1001 NS Amsterdam. Het Kamer van Koophandelnummer is 17189169. Petplan is een gevolmachtigde agent van UVM Verzekeringsmaatschappij N.V. in Hoogeveen.

1.2 Verzekeringnemer

De persoon die de verzekering heeft afgesloten en in juridische zin eigenaar is van het verzekerde huisdier.

1.3 Je, jouw

Wij spreken je in deze voorwaarden aan met ‘je’ of ‘jouw’. Daarmee bedoelen wij de verzekeringnemer.

1.4 Verzekerd huisdier

Dat is het huisdier dat je bij ons hebt aangemeld en op het polisblad staat. Dit huisdier behoort tot jouw huishouden. De huisdieren die wij verzekeren zijn:

 • hond
 • kat
 • papegaaiachtigen
 • konijn

1.5 Wachttermijn

De periode van 30 dagen direct volgend op de ingangsdatum van jouw verzekering. Dit geldt voor de hoofdpakketten Basis, Plus en Totaal. Voor het Ongevallenpakket geldt een wachttermijn van 2 dagen.

1.6 Ongeval

Een plotseling, onverwacht van buiten inwerkend geweld op het lichaam van het verzekerde huisdier, waaruit rechtstreeks een door een dierenarts vast te stellen lichamelijk letsel is ontstaan.

1.7 Ziekte

Iedere afwijking of aandoening van de normale lichamelijke gesteldheid, welke leidt tot medische klachten, zoals vastgesteld door een dierenarts of dierenarts-specialist.

1.8 Medisch noodzakelijk

De noodzaak van verpleging, onderzoek of behandeling die door de diergeneeskundige wetenschap is erkend, voldoende beproefd en deugdelijk is bevonden.

1.9 Chirurgische behandeling

Iedere (operatieve) behandeling waarbij de behandelaar in weefsel snijdt.

1.10 Castratie of sterilisatie

Het inactief maken van de geslachtsorganen, ongeacht de medische reden, door medicijnen of door een operatie waarbij (delen van) de geslachtsorganen worden verwijderd.

1.11 Dierenarts

 • De dierenarts is als dierenarts geregistreerd bij de overheid.
 • De dierenarts is afgestudeerd als dierenarts.
 • De dierenarts behandelt in een praktijkruimte in Nederland.

1.12 Vaste dierenarts

De dierenarts of kliniek die je aan ons opgeeft als behandelend dierenarts. Hier staat jouw huisdier ingeschreven. Deze dierenarts heeft het medisch dossier van jouw huisdier. Dit mag geen kliniek zijn die alleen is ingericht voor spoedeisende of specialistische zorg.

1.13 Dierenarts-specialist

 • Dat is een dierenarts met een specialisme dat is erkend door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD).
 • De dierenarts-specialist staat ingeschreven in het Nederlands Veterinair Specialisten register.
 • Of de dierenarts-specialist is geregistreerd als Europees of Amerikaans Specialist (Diplomate).

1.14 Faculteit Diergeneeskunde

Dit is het onderwijsinstituut van de Universiteit Utrecht. Hier worden gezelschapsdieren behandeld voor onder andere onderwijs- en onderzoeksdoeleinden. Daarnaast wordt er specialistische zorg en spoedzorg verleend.

1.15 Dierenfysiotherapeut

 • De dierenfysiotherapeut is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging
  voor Fysiotherapie bij Dieren (NVFD).
 • De dierenfysiotherapeut houdt zich aan de bij- en nascholingsregels van
  de NVFD.

1.16 Gedragstherapeut

 • De gedragstherapeut is aangesloten bij de Stichting Certipet.
 • Of de gedragstherapeut is voorgedragen door het Platform van Professionele Diergedragstherapeuten
 • De gedragstherapeut houdt zich aan de bij- en nascholingsregels die gelden voor
  iedere aangeslotene.

1.17 Behandelaar

Een dierenarts, dierenarts-specialist, dierenfysiotherapeut of gedragstherapeut.

1.18 Spoedeisende zorg

Jouw huisdier heeft meteen een behandeling nodig. Dit heb je overlegd met een dierenarts die op dat moment dienst heeft. Hieronder valt ook de zorg die je krijgt bij dierenartsen buiten kantooruren (in de avond, het weekend of tijdens feestdagen).

1.19 Betaaltermijn

De periode waarbinnen je de premie, assurantiebelasting en poliskosten moet betalen.

1.20 Consult

Jouw verzekerde huisdier heeft medische klachten en je vraagt een behandelaar om:

 • medisch advies
 • meer informatie over mogelijke behandelingen
 • meer informatie over mogelijke kosten

1.21 Chemotherapie

De behandeling van tumoren met medicijnen en/of chemotherapeutica inclusief alle aanvullende zorg die noodzakelijk is om deze behandeling goed te kunnen uitvoeren.

1.22 Volgroeid gewicht

Dit is het gewicht dat jouw dier heeft als deze ouder is dan 1 jaar, of het ingeschatte gewicht als deze 1 jaar oud zal zijn.

1.23 Doorverwijzing

Het verwijzen door de vaste dierenarts van het verzekerd huisdier naar een andere behandelaar voor verdere behandeling.

1.24 Second opinion

Een andere onafhankelijke dierenarts onderzoekt en/of behandelt dezelfde klacht. Hierbij overlegt hij niet op voorhand met jouw vaste dierenarts.

1.25 Indicatie

Dit zijn alle klachten die door een aandoening of ziekte ontstaan en afwijken van de normaal veronderstelde gezondheid van jouw huisdier. Het kan dus ook om verschillende klachten gaan die met elkaar te maken hebben. Een dierenarts of dierenarts-specialist bepaalt deze indicatie.

1.26 Preventieve zorg

Jouw vaste dierenarts voert verschillende behandelingen uit om ziektes en aandoeningen te voorkomen, zoals gezondheidscontroles, vaccinaties, vlooien-, teken- en ontwormmiddelen en preventief onderzoek.

1.27 Verzekeringsjaar

De periode van 12 maanden die volgt op de ingangsdatum van de verzekering.

1.28 Hoofdpakket

Dit is jouw hoofdverzekering. Je hebt keuze uit vier pakketten: Ongevallen, Basis,
Plus of Totaal.

1.29 Aanvullende verzekering

Een uitbreiding op jouw hoofdpakket. De volgende aanvullende verzekeringen zijn mogelijk:

 • Chemotherapie en Radiotherapie;
 • Reisverzekering Wereld;
 • Crematie
 • Sterilisatie en castratie

1.30 Schriftelijk

Per post, fax of e-mail. Als wij je een bericht sturen doen wij dit naar het laatst bij ons bekende (e-mail) adres.

Artikel 2

Waarop baseren wij jouw verzekering?

 • Op de gegevens die je aan ons doorgeeft.
  Daarom is het belangrijk dat je deze gegevens controleert. Zijn de gegevens niet juist, geef dit dan zo spoedig mogelijk aan ons door.
 • Op de door jouw gegeven antwoorden.
  Het is van groot belang dat je onze vragen juist en zo volledig mogelijk beantwoordt.
 • Op jouw polis Deze polis ontvang je van ons nadat wij jouw aanvraag hebben geaccepteerd. Dat doen we op basis van de gegevens die je ons hebt gegeven.
 • Op deze algemene en bijzondere voorwaarden
  En eventuele aparte afspraken (clausules) die wij met je maken. Deze lees je op je polisblad.

Artikel 3

Jouw verzekering

3.1 Wanneer begint jouw verzekering?

Jouw verzekering gaat in op de dag ná de ingangsdatum die op het polisblad staat.

3.2 Hoe lang loopt jouw verzekering?

Jouw verzekering loopt tenminste één jaar. Daarna verlengen wij jouw verzekering steeds
met één jaar.

3.3 Wanneer eindigt jouw verzekering?

 • Je kunt de verzekering beëindigen na het eerste jaar, met een opzegtermijn van een maand.
 • Wanneer Petplan de premie of voorwaarden wijzigt, en he het daar niet mee eens bent, kun je binnen een maand opzeggen. Dit geldt ook gedurende het eerste verzekeringsjaar. Jouw verzekering eindigt dan op de dag dat de premie- of voorwaardenwijziging ingaat.

Deze mogelijkheid tot tussentijdse opzegging geldt niet bij:

 • een premieverlaging of een verbetering van de bestaande voorwaarden
 • een door de wet opgelegde wijziging in premie of voorwaarden.

3.4 Wanneer mag Petplan de verzekering beëindigen?

Na het eerste jaar, wanneer:

 • je meer schades meldt dan gemiddeld of het totale bedrag aan schades dat je hebt ingediend hiertoe aanleiding geeft. Dit laten wij tenminste twee maanden van tevoren
  aan je weten
 • je bedragen claimt die hoger zijn dan gemiddeld. Dit laten wij tenminste twee maanden van tevoren aan je weten.
 • je ons opzettelijk misleidt of je probeert dat te doen. Bijvoorbeeld als je de verzekering aanvraagt of een schade meldt.
 • je de premie niet betaalt
 • je je niet houdt aan de verzekeringsvoorwaarden. Je ontvangt schriftelijk bericht wanneer de verzekering eindigt. Daarin lees je wanneer je niet meer verzekerd bent.

3.5 Wanneer eindigt de verzekering automatisch?

Na het eerste jaar, wanneer:

 • Je verhuist naar het buitenland.
 • Je bent langer dan drie maanden achter elkaar in het buitenland.
 • Het verzekerde huisdier is niet meer van jou. Laat ons dit binnen 30 dagen weten. Stuur ons ook een afstandsverklaring. Deze moet ondertekend zijn door jou en de nieuwe eigenaar. Voor het beëindigen betaal je administratiekosten van maximaal €35, -. De nieuwe eigenaar kan de verzekering overnemen. Hiervoor moeten wij eerst toestemming geven.
 • Het verzekerde huisdier is vermist. Laat ons dit weten. Wij wachten dan 30 dagen of jouw huisdier terugkomt. Als dat niet zo is, eindigt de verzekering. Je betaalt hier voor
  administratiekosten van maximaal € 35,-.
 • Het verzekerde huisdier overlijdt.
  Laat ons dit binnen 30 dagen weten. Stuur ons ook een overlijdensverklaring. Deze moet ondertekend zijn door de dierenarts.

Artikel 4

Wanneer kun je de verzekering wijzigen?

4.1 Op de momenten dat jouw verzekering verlengd wordt.

Je kunt er dan voor kiezen om jouw verzekering uit te breiden of juist te beperken. Een wijziging in jouw pakket zal eerst door ons in behandeling worden genomen, voordat wij hier toestemming voor kunnen geven. Het kan zijn dat wij hiervoor extra informatie van je nodig hebben.

Artikel 5

Wat zijn jouw verplichtingen?

Je dient alle informatie aan ons te verstrekken die nodig is om de verzekeringsovereenkomst te kunnen uitvoeren.

5.1 Je geeft jouw huisdier de nodige zorg.

Het gaat hierbij om noodzakelijke en gebruikelijke (preventieve) zorg om ziekte en verwondingen te voorkomen.

5.2 Je registreert jouw huisdier met een identificatiechip.

Deze laat je zo spoedig mogelijk plaatsen maar uiterlijk tijdens het eerste bezoek aan de dierenarts. De identificatiechip moet voldoen aan de ISO-standaard.

5.3 Je geeft het medisch dossier van jouw huisdier aan ons door.

Dat hoeft alleen als wij je hier specifiek om vragen. Je vraagt het medisch dossier dan op bij de dierenarts en/of dierenarts-specialist.

5.4 Je geeft de volgende veranderingen aan ons door:

 • andere vaste dierenarts
 • verhuizing
 • ander bankrekeningnummer
 • ander e-mailadres
 • je hebt jouw huisdier niet meer

5.5 Je geeft aan het begin van de verzekering door wie jouw vaste dierenarts is.

Geef je geen vaste dierenarts aan ons door? Dan registreren wij de dierenarts die staat op de eerste nota die je ons toestuurt.

5.6 Je meldt het ons als je verwacht dat de behandeling meer kost dan € 750,-.

 • Dat doe je vooraf als de behandeling medisch noodzakelijk is maar niet spoedeisend.
 • Dat doe je zo spoedig mogelijk als de medische behandeling spoedeisend is.
 • Het gaat om de kosten van de hele behandeling. Dat betekent van diagnose tot en met nabehandeling.
 • Je kunt dit melden via een formulier op onze website: https://www.petplan.nl/meldingsplicht/
 • Je stuurt de volgende documenten mee met jouw melding:
  1. patiëntenkaart en medisch dossier
  2. informatie over de voorgeschiedenis, diagnose en voorgesteld behandelplan
  3. de offerte of indicatie van de behandelkosten vanaf diagnose tot en met nazorg.
  4. Je kunt een behandelaar vragen om de melding voor je te doen.
 • Wij geven je binnen één werkdag reactie op jouw melding met een van de volgende mededelingen:
  1. Akkoord voor de behandeling bij de behandelaar die je hebt gekozen.
  2. Akkoord voor de behandeling bij een andere behandelaar. Wij geven je dan een lijst met behandelaars. Je kunt ervoor kiezen om alsnog naar jouw vaste dierenarts te gaan. Wij vergoeden dan maximaal het bedrag waarover wij afspraken hebben gemaakt met de behandelaars op de lijst.
  3. Geen akkoord voor de behandeling. Je hebt niet alle documenten opgestuurd of Petplan vindt de behandeling medisch niet zinvol of noodzakelijk.

Een akkoord betekent niet automatisch dat wij alle behandelingskosten vergoeden. Dit kunnen wij pas bepalen nadat je de declaratie hebt ingediend. De hoogte van de uitkering is mede afhankelijk van de gekozen dekking en polisvoorwaarden. Dat bepalen wij pas als je de kosten bij ons claimt.

5.7 Je betaalt een extra eigen bijdrage.

In de volgende gevallen kan Petplan een extra eigen bijdrage inhouden:

 • Je hebt geen melding bij ons gedaan terwijl je dat wel moest doen. Je betaalt dan een eigen bijdrage van 50% van de zorgkosten.
 • Je hebt geen melding bij ons gedaan terwijl je dat wel moest doen. Je krijgt maximaal 50% vergoeding als je naar een andere dierenarts ging dan die wij hebben geadviseerd of akkoord voor gaven.

5.8 Doorverwijzing

Artikel 6

De hoogte van jouw premie

6.1 Waarop baseren wij jouw premie?

Wij baseren jouw premie voor jouw huisdier op de volgende factoren:

 • Leeftijd
 • Ras of kruising met een ras
 • Postcodegebied eigenaar
 • Geslacht huisdier

Dit combineren wij met jouw gekozen hoofdpakket, eventuele aanvullende verzekeringen en mogelijk vrijwillig eigen risico.

6.2 Wanneer verandert jouw premie?

Je premie kan veranderen als de polis jaarlijks wordt verlengd. Dit is bijvoorbeeld het geval als de premiebepalende factoren zijn veranderd zoals de leeftijd van het dier of het postcodegebied waar je woont.

6.3 Kan jouw premie tussentijds veranderen?

Petplan heeft het recht tussentijds de premie en/of de voorwaarden van zowel individuele verzekeringen als groepen verzekeringen te herzien. Je wordt schriftelijk geïnformeerd over
een verandering in premie en/of voorwaarden. Wanneer je het daar niet mee eens bent, kun je binnen een maand schriftelijk opzeggen. Je verzekering eindigt dan op de dag dat de premie- of voorwaardenwijziging ingaat.

Artikel 7

Het betalen van jouw premie

7.1 Wanneer moet je de premie betalen?

Eerste premie:

Met de eerste premie bedoelen wij de premie die je moet betalen vanaf de ingangsdatum van de verzekering tot de eerste premievervaldag.

 • Je betaalt de premie altijd vooruit.
 • Betaal je de eerste premie niet binnen veertien dagen nadat je deze moet betalen? Dan is er vanaf de ingangsdatum van de verzekering geen dekking.
  Wij zijn niet verplicht je in dit geval een betalingsherinnering te sturen.
 • Als wij besluiten de eerste premie alsnog te innen dan komen alle bijkomende kosten voor jouw rekening. De dekking herstellen wij één dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, tenzij de verzekering al door ons is beëindigd. Schade die zich heeft voorgedaan in de periode dat de dekking was vervallen, is niet verzekerd.

Vervolgpremie:

Met de vervolgpremie bedoelen wij de premie die je na de eerste premie moet betalen op de premievervaldag. Hieronder valt ook de premie in verband met mogelijke tussentijdse
wijzigingen.

 • De vervolgpremie moet je uiterlijk op de 30e dag nadat deze verschuldigd is, aan ons betalen.

7.2 Wat gebeurt er als je niet betaalt?

 • Wanneer wij de vervolgpremie via de gerechtelijke weg of via een andere externe
  procedure moeten innen, komen alle bijkomende kosten voor jouw rekening.
 • Wanneer je weigert de vervolgpremie of bijkomende kosten te betalen, wordt geen dekking verleend voor schade die daarna ontstaat.
 • Wanneer je de vervolgpremie of bijkomende kosten niet op tijd betaalt, is er geen dekking voor schade die plaatsvindt vanaf de 15e dag nadat wij je hebben aangemaand.
 • In de aanmaning hebben wij je gewezen op de gevolgen van het niet betalen. Desondanks is de betaling uitgebleven.
 • Je blijft verplicht de vervolgpremie en bijkomende kosten te betalen. De dekking wordt hersteld één dag na ontvangst van alle openstaande bedragen, tenzij de verzekering
  door ons wordt beëindigd. Schade in de periode dat de dekking was opgeschort is niet verzekerd. Indien de verzekering inmiddels door ons is beëindigd, blijf je verplicht de
  openstaande kosten te betalen, inclusief mogelijke kosten van een deurwaarder. Voor het beëindigen van jouw verzekering als gevolg van wanbetaling, betaal je € 35,-
  administratiekosten.

7.3 Wanneer krijg je premie van ons terug?

Als jouw verzekering eindigt. Je krijgt premie terug die je hebt betaald en betrekking heeft op de periode na de beëindigingsdatum. Wij kunnen hiervoor administratiekosten rekenen. Deze trekken we dan af van het bedrag dat je terugkrijgt. Je krijgt geen premie terug als wij de verzekering beëindigen als gevolg van misleiding of fraude.

Artikel 8

Een declaratie indienen

8.1 Wat doe je als je een declaratie wilt indienen?

Je kunt jouw declaratie online of per post indienen. Kijk voor meer informatie hierover op https://www.petplan.nl/declareren

 • Stuur alle originele nota’s mee. Was je in het buitenland? Dan ontvangen wij graag een nota in het Engels.
 • Vul per huisdier een apart declaratieformulier in. Hierop vermeld je het unieke dier-identificatienummer (chipnummer).
 • Vermeld op het declaratieformulier welke behandelingen zijn gedaan en welk notabedrag daarbij hoort.
 • De behandelaar die een factoringovereenkomst via Infomedics met Petplan heeft, kan namens jou een declaratie indienen.

8.2 Binnen welke termijn moet je de nota’s indienen?

Je kunt jouw nota’s uiterlijk 12 maanden na factuurdatum indienen. Een declaratie ouder dan 12 maanden hoeft door ons niet meer vergoed te worden.

8.3 Hoe beoordelen wij je declaratie?

Wij kunnen je vragen om aanvullende informatie, zoals een nadere specificatie van de nota. Declareer je kosten die voor een deel wel en een ander deel niet verzekerd zijn? Dan splitsen wij de nota op naar evenredigheid en vergoeden wij alleen de verzekerde kosten.

8.4 Is er overleg over jouw declaratie?

Wij overleggen met jou of de behandelaar over jouw ingediende declaratie. Hierdoor kunnen wij beter bepalen of je recht hebt op een vergoeding. Mogelijk vragen we je of de behandelaar om extra informatie:

 • wat de diagnose is of wat de behandelingen zijn;
 • de kosten van de behandelingen;
 • meer informatie over een behandeling of onderzoek dat de behandelaar adviseert;
 • meer informatie over het verzekerde huisdier. Wij mogen deze informatie direct opvragen bij de behandelaar.

Wij kunnen meer informatie geven aan de behandelaar:

 • over jouw verzekering en de dekkingen die je hebt;
 • over welke behandelingen wij vergoeden;
 • of je de premie heeft betaald;
 • hoe wij de vergoeding berekenen.

8.5 Hoe berichten wij je over jouw ingediende declaratie?

Als alle medische gegevens bij ons bekend zijn, informeren wij je schriftelijk of wij de kosten vergoeden. Wij kunnen je hier niet telefonisch over informeren.

8.6 Wanneer vergoeden wij de medicatiekosten niet?

Er is geen vergoeding voor de kosten van medicatie indien dit voor een behandelperiode langer dan 2 maanden in 1 keer is verstrekt.

8.7 Wat is de vergoeding voor een second opinion?

Twijfel je over de diagnose of het behandelplan van een dierenarts? Dan mag je altijd een andere dierenarts om zijn mening vragen. Je betaalt dan de helft van deze kosten zelf.

8.8 Wat kun je doen als je het niet met ons eens bent?

Soms vergoeden wij jouw kosten niet, of niet helemaal. Ben je ondanks onze uitleg het daar niet mee eens? Dan kun je naar het KIFID of naar een rechter. Je hebt 3 maanden de tijd
om jouw bezwaar kenbaar te maken bij het KIFID, of binnen 3 jaar bij een rechter. Doe je dit later, dan hoeven wij je geen vergoeding te geven.

8.9 Wat gebeurt er als je je verplichtingen niet nakomt?

Wanneer je je niet houdt aan jouw verplichtingen bij het indienen van een declaratie, kun je de belangen van Petplan schaden. Wij zijn in dat geval niet verplicht de ingediende declaraties te vergoeden.

8.10 Wat gebeurt er als je je premie niet betaalt?

Als je de premie niet hebt betaald, heb je geen recht op een vergoeding. Heb je wel een vergoeding ontvangen? Dan hebben wij het recht om deze terug te vorderen.

8.11 Wat doen wij wanneer wij fraude signaleren?

Een verzekering sluiten we met elkaar af op basis van vertrouwen. Soms wordt dit vertrouwen beschaamd en daar kunnen wij en andere verzekerden de dupe van worden. Wij doen er daarom alles aan om fraude op te sporen en te onderzoeken. Als er fraude in het spel is, kunnen wij maatregelen nemen zoals:

 • Een schade niet vergoeden.
 • Een uitgekeerde vergoeding op jou verhalen.
 • Extra gemaakte kosten in rekening brengen.
 • Al jouw verzekeringen bij ons opzeggen.
 • Aangifte doen bij de politie en de fraude melden aan de Stichting Centraal Informatie Systeem (Stichting CIS). Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars voor fraudeurs.
 • Melden van de desbetreffende persoonsgegevens bij het Centrum Bestrijding Verzekeringsfraude van het Verbond van Verzekeraars.
 • De desbetreffende persoonsgegevens opnemen in het interne Incidentenregister. Dit register is uitsluitend inzichtelijk voor de medewerkers van de afdeling Speciale Zaken.
 • De interne onderzoekskosten verhalen via Service Organisatie Directe Aansprakelijkheid (SODA). Hiervoor geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-. Daarbovenop kunnen wij de ten onrechte gemaakte kosten of ten onrechte betaalde schade
  terugvorderen.

8.12 Heb je recht op vergoeding voor kosten die gemaakt zijn in het buitenland?

Behandelingen uitgevoerd in het buitenland zijn alleen verzekerd, wanneer:

 • die medisch noodzakelijk zijn en uitstel van behandeling tot terugkomst in Nederland medisch gezien onverantwoord is.
 • je niet meer dan drie maanden achter elkaar in het buitenland was.
 • er een duidelijke Engelstalige factuur en medisch dossier aanwezig is.
 • jouw hoofdpakket medische kosten buiten Nederland dekt.

Artikel 9

Heb je een wachttermijn aan het begin van de verzekering?

Ja, de wachttermijn duurt 30 dagen.

 • In deze tijd ben je nog niet verzekerd. Je krijgt dus geen vergoeding voor medische kosten of indicaties die in deze tijd of daarvoor zijn ontstaan. Ook krijg je geen vergoeding voor de eventuele vervolgkosten.
 • Er geldt geen wachttermijn voor het plaatsen van een identificatiechip, preventieve zorg en/of een eventuele sterilisatie of castratie op voorwaarde dat deze medische kosten zijn verzekerd onder het door jouw gekozen hoofdpakket of aanvullende verzekering.
  Indien er sprake is van een ongeval zoals gedefinieerd in artikel 16.2 is de wachttermijn 2 dagen.

Artikel 10

Wat gebeurt er als je door toedoen van iemand anders zorgkosten moet maken?

Indien je een derde aansprakelijk kunt stellen voor medische kosten voor jouw verzekerde huisdier, kan Petplan op deze partij de uitgekeerde kosten verhalen. Je bent dan verplicht alle medewerking te verlenen die daarbij nodig is.

Artikel 11

Wat kunnen wij doen wanneer het behandelplan ongebruikelijk is en/of bijkomende zorgkosten ongebruikelijk zijn?

Indien je een derde aansprakelijk kunt stellen voor medische kosten voor jouw verzekerde huisdier, kan Petplan op deze partij de uitgekeerde kosten verhalen. Je bent dan verplicht alle medewerking te verlenen die daarbij nodig is.

 1. Wij kunnen je doorsturen naar een andere dierenarts.
 2. Wij vergoeden niet het hele bedrag. Vraagt de dierenarts een buitensporig hoog tarief of wijkt een behandelings protocol af van andere dierenartsen? Dan vergoeden wij deze extra kosten niet.
 3. Wij vergoeden niets. Als wij de behandelingen niet vergoeden, dan laten wij je dat tijdig weten.

Artikel 12

Worden er poliskosten berekend?

Wij kunnen poliskosten in rekening brengen bij het afsluiten van een nieuwe polis.

Artikel 13

Uitgesloten van verzekering

13.1 Wanneer zijn zorgkosten niet verzekerd?

 • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door een epidemie.
  Het is een epidemie als per diersoort minimaal 2% van het aantal bij Petplan verzekerde dieren binnen een jaar getroffen wordt door dezelfde ziekte of aandoening.
 • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht ontstaat door ernstige conflicten (molest) zoals een gewapend conflict, burgeroorlog of opstand.
 • jij (of jouw gezinslid die ouder is dan veertien jaar) heeft de ziekte, indicatie, aandoening of klacht met opzet of grove schuld veroorzaakt.
 • Je hebt jouw huisdier gebruikt voor bewaking of een bijzondere sport zoals windhondenraces of sledehondensport.
  Dit is wel verzekerd als je hierover afspraken met ons hebt gemaakt en deze specifiek zijn opgenomen in een aanvullende clausule.
 • Wanneer je (bewust of onbewust) onvolledige of onjuiste informatie doorgeeft bij jouw declaratie, heb je geen recht op vergoeding.
  Wij mogen dan jouw verzekering direct beëindigen zonder premierestitutie.
 • De ziekte, indicatie, aandoening of klacht is al aanwezig voordat de verzekering is ingegaan en/of ontstaat voor de wachttermijn van 30 dagen voorbij is. Alle vervolgbehandelingen van complicaties die hierna ontstaan, zijn ook niet verzekerd.
 • Je maakt overbodige of onnodig kostbare behandelkosten die niet nodig zijn. Wij beoordelen of de kosten nodig zijn.
 • Je maakt zorgkosten die vallen onder preventieve zorg, namelijk zorgkosten om ziektes, aandoeningen of klachten te voorkomen. Bijvoorbeeld:
  • Consulten
  • Diagnostiek
  • Pre-anesthetisch (bloed)onderzoek
  • DNA-testen
  • Zelftesten
  • (Laboratorium) onderzoeken

Dit is wel deels verzekerd als je het TOTAAL Pakket hebt afgesloten.

 • Je hond krijgt een kunstheup. Overige (chirurgische) behandelingen aan heup-, elleboog-, of kniegewricht worden vergoed zoals weergegeven in het vergoedingenoverzicht bij artikel 16.2.
 • Je huisdier krijgt een behandeling om loopsheid en krolsheid te voorkomen of een behandeling aan zijn voortplantingsorganen.
  • Hieronder valt ook elke vorm van sterilisatie of castratie
  • Alle medische kosten om deze operatie uit te voeren zijn niet verzekerd.
  • Het is ook niet verzekerd als de sterilisatie of castratie medisch noodzakelijk is,
   bijvoorbeeld bij een baarmoederontsteking of cryptorchidie.

Deze kosten worden alleen deels vergoed als je de aanvullende Sterilisatie & Castratie verzekering hebt afgesloten.

Je maakt kosten voor het voortplantingsproces van jouw huisdier. Hieronder valt ook:

 • De begeleiding als jouw huisdier drachtig is;
 • De begeleiding bij geboorte;
 • Baarmoederspoeling;
 • Abortus.
 • Je huisdier krijgt een gebitsbehandeling. Hieronder valt ook:
  • De diagnose
  • De ziektekosten om de behandeling uit te voeren
  • Dit is volledig of voor een deel verzekerd als je het PLUS of TOTAAL Pakket hebt.
 • Jouw huisdier krijgt dieetvoeding. Dat is niet verzekerd, ook niet als de dierenarts het heeft voorgeschreven of als de dierenarts hierbij begeleidt.
 • Jouw huisdier krijgt behandelingen of medicijnen tegen een parasitaire infectie, zoals wormen, vlooien, teken en mijten. Dit is alleen (deels) verzekerd als je het TOTAAL Pakket hebt afgesloten.
 • Je koopt diergeneesmiddelen zoals verzorgingsmiddelen, voedingssupplementen, vitaminepreparaten en andere serviceproducten, zoals tekentang, vlooienkam en nagelschaar.
 • Jouw huisdier krijgt een cosmetische ingreep.
 • Jouw huisdier krijgt experimentele behandelingen. Hieronder valt ook gentherapie en goudacupunctuur.
 • Jouw huisdier krijgt behandelingen die medisch niet zinvol zijn. Dit zijn behandelingen waar jouw huisdier zelf niets aan heeft.
 • Jouw huisdier krijgt een transplantatie van een orgaan of orgaanweefsel. Hieronder valt ook het plaatsen van een (gewrichts) prothese na een ongeval of ziekte.
 • Jouw huisdier heeft een hulpmiddel nodig. Bijvoorbeeld een rolstoel. Deze hulpmiddelen zijn voor revalidatie of voor een behandelplan dat langer duurt dan 30 dagen. Dit is alleen verzekerd wanneer je het PLUS of TOTAAL Pakket hebt afgesloten.
 • Jouw huisdier krijgt behandeling tegen tumoren. Hieronder valt:
  • De behandeling, bijvoorbeeld met medicijnen, chemotherapie of radiotherapie;
  • Alle voorbereidingen, de diagnose en behandelingen om de chemo- of radiotherapie goed uit te voeren, zoals de identificatie van genmarkers.
   Dit is alleen verzekerd wanneer je een aanvullende chemo- en radiotherapieverzekering hebt afgesloten.
 • Je maakt kosten voor de voorbereiding of ondersteuning van behandelingen.
 • Jouw huisdier heeft een complicatie van een indicatie of ziekte waarvoor je niet verzekerd bent.
 • Je maakt kosten die niets te maken hebben met de behandeling, zoals:
  • Oproepkosten voor een behandelteam;
  • Voorrijkosten;
  • Een toeslag voor het gebruik van bedrijfsruimten of instrumenten
  • Kosten voor maatregelen zodat jouw huisdier geen andere dieren besmet tijdens de behandeling, zoals het plaatsen in quarantaine.
 • Je maakt kosten om aan de verplichtingen in deze voorwaarden te voldoen of aan andere verplichtingen die je hebt voor jouw verzekering, zoals extra reiskosten of administratiekosten.

13.2 Ben je verzekerd tegen terrorisme?

Dat ligt aan het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Wij vergoeden schade volgens het Protocol afwikkeling Claims van de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden N.V. (NHT). Daarin staat dat wij de vergoeding kunnen beperken, bijvoorbeeld bij terrorisme of kwaadwillige besmetting. Je vindt de volledige tekst van dit protocol op terrorismeverzekerd.nl.

Vanaf het moment dat de NHT heeft beslist dat er recht is op schadevergoeding, heb je twee jaar de tijd om jouw declaratie in te dienen. Dit recht vervalt als je de declaratie later dan twee jaar hierna indient. Voor schade door terrorisme geldt dus een andere regel over verjaring dan bij andere declaraties.

Artikel 14

Klachten

14.1 Wat moet je doen als je een klacht hebt?

Klachten over een beslissing die wij hebben genomen, kun je bij ons melden:

 1. Via post: Petplan Nederland, Postbus 20746, 1001 NS Amsterdam
 2. Meld jouw klacht bij het KIFID als je niet tevreden bent over onze oplossing.
  •  Via de website: www.kifid.nl
  •  Via post: Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG DEN HAAG
  •  Via telefoon: 0900 355 22 48
 3. Of meld jouw klacht bij de rechter als er een meningsverschil blijft.

14.2 Welk recht is op de verzekering van toepassing?

Het Nederlandse recht.

Artikel 15

Privacy

15.1 Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?

Als je contact met ons hebt of een verzekering afsluit, registreren wij jouw gegevens. Je gegevens worden met de grootst mogelijke zorg behandeld. De privacywetgeving is hierop
van toepassing.

15.2 Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?

Deze gebruiken wij:

 • voor het beantwoorden van jouw vragen
 • voor het uitvoeren van de met ons afgesloten verzekeringsovereenkomst(en);
 • voor fraudepreventie;
 • voor statistische analyses;
 • om je te informeren over voor jou relevante ontwikkelingen;
 • om je interessante aanbiedingen te doen.

15.3 Hoe gaan wij met jouw persoonlijke gegevens om?

 • of je ooit een verzekering is geweigerd of opgezegd;
 • of je een strafrechtelijk verleden hebt.

15.4 Jouw gegevens en rechten

Je moet zelf nagaan of alle gegevens die wij van je hebben juist zijn en zo nodig de wijzigingen doorgeven. Deze wijzigingen verwerken wij uiterlijk binnen vier weken.
Wil je bezwaar maken tegen verdere verwerking of gebruik van jouw persoonsgegevens? Meld dit dan schriftelijk per email via info@petplan.nl of per post bij:

Petplan Nederland
Postbus 20746
1001 NS Amsterdam

15.5 Belangrijke organisaties

stichtingcis.nl
In verband met een verantwoord acceptatie-, risico- en fraudebeleid kunnen wij jouw gegevens raadplegen en vastleggen in het Centraal Informatie Systeem van de in Nederland werkzame verzekeringsmaatschappijen (Stichting CIS), Bordewijklaan 2, 2591 XR te Den Haag. Doelstelling van de verwerking van persoonsgegevens bij Stichting CIS is voor verzekeraars en gevolmachtigd agenten risico’s te beheersen en fraude tegen te gaan. Zie voor meer informatie stichtingcis.nl. Hier vind je ook het privacyreglement van Stichting CIS

autoriteitpersoonsgegevens.nl
De Wet bescherming Persoonsgegevens is van toepassing. Het klantenbestand is voor persoonsgegevensverwerking aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens te Den Haag onder de nummers 1065468 en 1063752. Het openbare meldingenregister staat op bovengenoemde site.

verzekeraars.nl
Wij houden ons bij de verwerking van persoonsgegevens aan de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen. Deze code staat op bovengenoemde site van het Verbond van Verzekeraars.

Artikel 16

Bijzondere voorwaarden

16.1 Wanneer vergoeden wij jouw declaratie?

 • Als de medische kosten onder het gekozen pakket of aanvullende dekking vallen en er geen bijzondere of algemene uitsluiting van toepassing is.
 • Wanneer de kosten die je maakt voor jouw verzekerd huisdier medisch noodzakelijk zijn.
 • Als de behandelingen zijn bedoeld om jouw verzekerd huisdier te genezen of te verzorgen en zijn uitgevoerd door de vaste dierenarts (of bij spoed door een andere dierenarts).
 • Wanneer de medische kosten betrekking hebben op behandelingen die plaatsvinden in de periode dat je verzekerd bent.

16.2 Hoeveel vergoeden wij voor de behandeling?

In de onderstaande tabel lees je welke behandelingen wij vergoeden. Ook staat er welk bedrag wij vergoeden of welk percentage van de gemaakte kosten. Je hebt gekozen voor een van de hoofdpakketten Ongevallen, Basis, Plus of Totaal. Ook is een aanvullende dekking mogelijk van toepassing. Dit blijkt uit het polisblad.

Hoofdpakket

Vergoeding van de medische kosten tot de genoemde percentages in de tabel en tot de maximale bedragen die zijn genoemd in de omschrijving. De vergoeding gebeurt op basis van 1 dekkingsrubriek. Cumulatie is niet mogelijk.

Ongevallen Basis Plus Totaal
Ongeval:

Wij vergoeden de kosten van medisch noodzakelijke behandelingen als gevolg van een ongeval in de volgende situaties:

 • Als de medische kosten onder het gekozen pakket of aanvullende dekking vallen en er geen bijzondere of algemene uitsluiting van toepassing is.
 • Wanneer de kosten die je maakt voor jouw verzekerd huisdier medisch noodzakelijk zijn.
 • Als de behandelingen zijn bedoeld om jouw verzekerd huisdier te genezen of te verzorgen en zijn uitgevoerd door de vaste dierenarts (of bij spoed door een andere dierenarts).
 • Wanneer de medische kosten betrekking hebben op behandelingen die plaatsvinden in de periode dat je verzekerd bent.

Uitgesloten zijn:

 1. de medische kosten voor behandelingen door een ongeval aan alle gewrichten, ongeacht de aard van het letsel en locatie van het gewricht.
 2. de medische kosten voor behandelingen door een ongeval die bestaan uit (preventieve) bestrijding van parasieten;
80% 80% 80% 80%
Kosten van consult en diagnosestelling ten behoeve van een ongeval dat in het Ongevallen Pakket is
ingesloten
80% 50% 75% 80%
Vergoeding van advertentiekosten bij vermissing van jouw huisdier

 • De vergoeding geldt per vermissing.
 • Je krijgt de vergoeding nadat je de vermissing schriftelijk bij ons hebt gemeld.
 • Wij keuren de advertentiekosten eerst goed voordat je een vergoeding krijgt.
 • Wij vergoeden maximaal € 250,- per vermissing.
80% 80% 80% 80%
Consult
Wij rekenen met het tarief dat voor de kliniek gebruikelijk is.
50% 75% 80%
Onderzoeken voor de diagnosestelling
Het gaat om onderzoeken waardoor de dierenarts kan bepalen wat de ziekte is. Dit onderzoek is medisch noodzakelijk. Hierdoor kan de dierenarts jouw huisdier behandelen en genezen. Hieronder vallen de volgende onderzoeken:

 • röntgenologisch onderzoek
 • echoscopisch onderzoek
 • endoscopisch onderzoek
 • arthroscopisch onderzoek
 • microbiologisch onderzoek
 • bloed-, weefsel-, urine-, en ontlastingsonderzoek
 • bloeddrukmeting
 • elektrocardiogram (E.C.G)
50% 75% 80%
Medische behandelingen uit het BASIS Pakket
Een behandelaar van de Faculteit Diergeneeskunde geeft opdracht voor deze behandeling. Of hij voert de behandeling zelf uit.
50% 75% 80%
Chiropractie, orthomanuele therapie en osteopathie
Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde dierenarts uit.
50% 75% 80%
Fysiotherapie

 • De dierenarts verwijst je naar een dierenfysiotherapeut.
 • Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde dierenfysiotherapeut uit, die staat vermeld op een lijst die wordt bijgehouden door de NVFD.
 • Samen met NVFD hebben wij een lijst gemaakt met alle behandelingen. Je kunt deze lijst bij ons aanvragen. Per behandeling genoemd op de lijst vergoeden wij per verzekeringsjaar maximaal 10 behandelingen van 30 minuten.
50% 75% 80%
Gedragstherapie

 • De dierenarts verwijst naar een gedragstherapeut.
 • Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde gedragstherapeut uit. Dit zijn gedragstherapeuten die zijn geregistreerd bij de Stichting Certipet en het Platform van Professionele Diergedragstherapeuten.
 • Wij hebben een lijst gemaakt met alle indicaties. Je kunt deze lijst bij ons aanvragen. Per indicatie genoemd op deze lijst vergoeden wij maximaal drie sessies van anderhalf uur.
 • Hierbij zit ook de tijd voor de intake, onderzoek en behandelingen.
50% 75% 80%
Homeopathie
Deze behandelingen voert een door Petplan goedgekeurde homeopathisch dierenarts uit.
50% 75% 80%
Acpunctuur
Deze behandeling voert een dierenarts uit die is aangesloten bij de Samenwerkende Nederlandse Veterinaire Acupuncturistenvereniging (SNVA).
50% 75% 80%
Behandeling van (huid)allergie
Hieronder vallen ook medicijnen, zoals Atopica en medicatie tbv hyposensibilisatie.
50% 75% 80%
Behandeling aan heup, elleboog en knieën bij de hond (inclusief de gewrichten)

 • Het maakt niet uit of de behandeling chirurgisch is
 • Onder chirurgische behandelingen door (kraak)beendefecten zoals bij heup- en elleboog-dysplasie vallen ook behandelingen zoals bekkenkanteling (TPO), het doorsnijden van de bekkenspier (pectineusmyotomie), verwijdering van de heupkop.
50% 75% 80%
Gewrichtsbehandelingen
Behandelingen van gewrichten met lichaamseigen (bloed)cellen waaronder inbegrepen PRP en ACP behandelingen alsmede IRAP injecties
50% 75% 80%
Behandelingen die medisch noodzakelijk zijn
Hieronder vallen ook operaties en narcose.
80% 80% 80%
Spoedeisende zorg
De behandeling kan zijn uitgevoerd door een andere dierenarts of dierenkliniek.
80% 80% 80%
Opname en verpleging in een kliniek korter dan zeven dagen
Wij vergoeden alleen als de opname en verpleging medisch noodzakelijk zijn.
80% 80% 80%
Identificatiechip
Hieronder valt het kopen en plaatsen van de chip. De identificatiechip voldoet aan de ISO-standaard.
80% 80% 80%
Lasertherapie
Wij vergoeden maximaal vijf behandelingen per verzekeringsjaar.
80% 80% 80%
Diergeneesmiddelen
In Nederland staat geregistreerd dat de geneesmiddelen bij de indicatie horen van jouw hond, kat, konijn of papegaaiachtige.
80% 80% 80%
Diergeneesmiddelen voor “off label use” en humane geneesmiddelen

 • Hieronder valt ook magistrale receptuur
 • De medicijnen zijn toegestaan volgens de Diergeneesmiddelenwet.
 • Het medicijn is goedgekeurd door Petplan.
80% 80% 80%
Het uitschrijven van recepten, herhalingsrecepten en het afleveren van verzekerde medicijnen 80% 80% 80%
Hulpmiddelen bij de behandeling

 • Hieronder vallen bijvoorbeeld verbandmiddelen of een Medical Pet Shirt.
 • Wij vergoeden maximaal 1 hulpmiddel per dier.
 • Wij vergoeden niet als jouw huisdier het hulpmiddel krijgt voor revalidatie of voor een behandelplan dat langer duurt dan 1 maand.
80% 80% 80%
Je dierenarts verwijst je naar een andere behandelaar
Je hebt hierbij een meldingsplicht aan Petplan voor bedragen hoger dan € 750,-
80% 80% 80%
Euthanasie
Hieronder valt de collectieve verwerking. Hieronder valt niet de begrafenis of crematie.
80% 80% 80%
Professionele gebitsreiniging

 • Hieronder valt ook het trekken van tanden en kiezen.
 • Wij vergoeden alleen als de gebitsreiniging medisch noodzakelijk is.
 • Voor een konijn vergoeden wij maximaal vijf behandelingen per verzekeringsjaar.
50% 80%
Behandelingen van het gebit
Hieronder vallen ook het plaatsen van vullingen en wortelkanaalbehandelingen.
50% 80%
Specialistische diagnostiek
Hieronder vallen een MRI, CT-scan, scintigrafie en isotopenonderzoek
50% 80%
Opname en verpleging in een kliniek langer dan zeven dagen
Wij vergoeden alleen als de opname en verpleging medisch noodzakelijk zijn
50% 80%
Pacemaker, hartkleppen en vaatchirurgie

 • Wij vergoeden het plaatsen en uitvoeren.
 • Hieronder valt ook het plaatsen van coils en stents.
50% 80%
Bloedtransfusies
Wij vergoeden alleen als de bloedtransfusie de behandeling ondersteunt.
50% 80%
Specifieke hulpmiddelen
Hieronder vallen o.a. de insulinepen, glucosemeter, aerokat inhalator en het plaatsen van een brace. Wij vergoeden maximaal 1 hulpmiddel per dier.
50% 80%
Dierenambulance
Wij vergoeden maximaal € 250,- per verzekeringsjaar.
50% 80%
Homeopathische medicijnen
Hieronder vallen:

 • medicijnen van VSM;
 • medicijnen van McSamuel en Heel;
 • Chinese kruiden die zijn voorgeschreven door een door Petplan goedgekeurde dierenarts.
50% 80%
Verwijderen van lichaamsdelen

 • Hieronder vallen bijvoorbeeld wolfsklauwtjes, delen van de vacht, nagels en het slijpen van snavelafwijkingen.
 • Het is medisch noodzakelijk dat de dierenarts het lichaamsdeel verwijdert.
50% 80%
Medische kosten buiten Nederland
De kosten zijn gemaakt in Europa. Wij vergoeden maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.
50% 80%
Pensionkosten
Je huisdier is in het pension, omdat je opgenomen bent in het ziekenhuis. Wij vergoeden maximaal tot € 500,- per verzekeringsjaar.
50% 80%

16.3 Hoeveel vergoeden wij maximaal per verzekeringsjaar?

Ongevallen Basis Plus Totaal
Totale vergoeding, inclusief aanvullende dekkingen en inclusief BTW € 2000,- € 3000,- € 4000,- € 5000,-
Voor preventieve zorg bij hond en kat. € 60,-
Voor preventieve zorg bij papegaaiachtige of konijn € 30,-

16.4 Vergoeding aanvullende dekkingen

Ongevallen Basis Plus Totaal
Castratie & Sterilisatie verzekering

 • Wij vergoeden de helft van de kosten voor het inactief maken van de geslachtsorganen door een operatie waarbij (delen van) de geslachtsorganen worden verwijderd, ongeacht de medische reden.
 • De maximale vergoeding is €150,- voor de hond en €75,- voor de kat.
50% 50%
Chemotherapie en Radiotherapie verzekering

 • Wij vergoeden behandelingen tegen tumoren, zoals medicatie, radiotherapie en chemotherapie.
 • Hieronder vallen ook de ondersteunende behandelingen. Deze zorgen ervoor dat de dierenarts de radiotherapie en chemotherapie goed uitvoert.
50% 50% 50%
Crematie verzekering

 • Wij vergoeden de kosten voor een individuele of collectieve crematie.
 • Hieronder valt ook het vervoer na het overlijden. Dat is het vervoer van een adres in Nederland naar een dierencrematorium in Nederland.
80% 80% 80%
Reisverzekering Werelddekking

 • Wij vergoeden de verzekerde medische ziektekosten die je maakt in alle landen van de wereld.
 • Wij vergoeden maximaal € 1.000,- per verzekeringsjaar.
80% 80% 80%

16.5 Heb je een eigen risico?

Ongevallen Basis Plus Totaal
Je hebt geen standaard eigen risico
Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 100,- € 100,- € 100,-
Je kunt kiezen voor een vrijwillig eigen risico van € 250,- € 250,- € 250,-
 • Kies je voor het vrijwillig eigen risico? Dan trekken wij het jaarlijks vrijwillig eigen risico af van de uit te keren vergoeding.
 • Je kunt het vrijwillig eigen risico kiezen bij ieder hoofdpakket behalve bij het Ongevallen Pakket.

Polisvoorwaarden downloaden als PDF

 • Sluit je een nieuwe Petplan polis af? Dan gelden de polisvoorwaarden 2019/01. Download polisvoorwaarden 2019/01.
 • Ben je al klant en wil je weten welke polisvoorwaarden van toepassing zijn op jouw verzekering? Check dan je huidige polisblad voor de voor jou relevante polisvoorwaarden. Afhankelijk van de startdatum van je verzekering, kunnen de volgende polisvoorwaarden van toepassing zijn: polisvoorwaarden 2019/1 of polisvoorwaarden 2017/1.

Petplan vindt klanttevredenheid uiterst belangrijk. Daarom vragen we jaarlijks aan onze klanten wat ze van ons vinden. Gemiddeld scoort Petplan een 8,2 op 10 gebaseerd op 1618 beoordelingen.

© Petplan 2020 - Alle rechten voorbehouden. Website door We Brand Creative

search
keyboard_arrow_upTerug naar boven