Zo gaan wij met jouw persoonsgegevens om

Privacystatement

Als je contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij jouw gegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard behandelen we jouw gegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Petplan Nederland is een handelsnaam van Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam (KvK 75740397). Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. is de verwerkingsverantwoordelijke en in deze privacyverklaring informeren wij je graag over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens en hoe wij deze beveiligen.

 
We informeren je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) wat je rechten zijn, (5) op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en (6) de beveiliging van je persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken
Wanneer je een huisdierenverzekering afsluit bij Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) laat je bepaalde gegevens bij ons achter.. Na acceptatie bewaren wij door jou opgegeven persoonsgegevens. Om een verzekering bij Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) af te sluiten, vragen wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken:
je naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer.
Ook stellen we vragen over jouw huisdier waar jouw verzekering betrekking op heeft. Je kunt op onze website een account aanmaken om zo je eigen verzekeringszaken online te regelen (o.a. het indienen van claims). We verwerken in dat kader de door jou gekozen inlognaam en wachtwoord. Verder verwerken we nog een aantal gegevens als je onze website bezoekt, zoals IP-adres, cookie ID en
surf- en klikgedrag.

2. Gebruik van je persoonsgegevens
Wij gebruiken de hiervoor genoemde je persoonsgegevens voor de volgende doelen,
en alleen voor zover het gebruik voor dat doel nodig is:
• voor het aangaan van de verzekeringsovereenkomst(en) en voor de uitvoering daarvan (voor deze
verwerkingen baseren wij ons op de grondslag ‘noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst’)
en voor relatiebeheer en fraudepreventie (welke verwerkingen wij uitvoeren in het kader van ons
‘gerechtvaardigd belang’ om contact met onze klanten te onderhouden en onze producten en diensten veilig te leveren);
• voor statistische analyses, marktonderzoek en marketingdoeleinden, om onze service te kunnen verbeteren, om onze producten te kunnen verbeteren en de verkoop ervan uit te breiden. De grondslag voor deze verwerkingen is ons gerechtvaardigd belang, namelijk ons commerciële belang om een goede op winst gerichte bedrijfsvoering te kunnen voeren en, voor zover nodig, vragen we jouw toestemming om je marketing informatie te mogen sturen;
• voor het behandelen van support-vragen, mocht je die hebben, met betrekking tot je verzekering en om je eventueel te informeren over wijzigingen van onze diensten/producten. Deze verwerkingen zijn nodig in het kader van de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid
werkzaamheden uitvoeren (bijv. een logistiek dienstverlener die ons welkomstcadeau naar nieuwe klanten verstuurt). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij jouw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat je persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.

Cookies
Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en de gebruiker te herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het gebruik van cookies is veilig. Websites worden makkelijker in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. In onze Cookie tekst lees je meer over hoe wij cookies op onze website gebruiken.

3. Bewaren van persoonsgegevens
Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen of waarvoor we ze verder verwerken. Wanneer jij de verzekering opzegt, zullen jouw gegevens gedurende 7 jaar bewaard blijven. De termijn van 7 jaar heeft te maken met onze fiscale bewaarplicht ten aanzien van betalingen. Na het verlopen van deze termijn, zullen de gegevens geanonimiseerd worden.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van het uitvoeren van een verzekering bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

4. Jouw rechten
Je hebt onder meer het recht op inzage, rectificatie, het wissen van jouw gegevens, op beperking van de verwerking, recht op het maken van bezwaar, recht om te vragen je gegevens te laten overdragen en op het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat deze rechten inhouden.

Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die
persoonsgegevens gebruiken.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht kun je uitoefenen door de juiste persoonsgegevens via ons contactformulier of via
info@petplan.nl door te geven.

Wissen van persoonsgegevens
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende
gevallen van toepassing is:
• indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/ verwerkt;
• indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens alleen worden gebruikt op grond van jouw
toestemming);
• indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;
• onder bepaalde omstandigheden indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw
persoonsgegevens.
Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Recht op bezwaar
Je hebt recht om bezwaar te maken wanneer wij je gegevens verwerken ter behartiging van ons
gerechtvaardigd belang wanneer jij vindt dat jouw belangen zwaarder zouden moeten wegen (zie ook
paragraaf 2 van deze Privacyverklaring). Ook heb je recht op het maken van bezwaar in geval we jouw gegevens gebruiken voor direct marketing (daar zullen we je in de betreffende marketing communicatie altijd op wijzen).

Recht op overdraagbaarheid
Onder omstandigheden kun je ons verzoeken om de gegevens die wij van jou verwerken te verstrekken aan een door jou aangewezen derde. In dat geval zullen wij de gegevens in een gangbaar en gemakkelijk leesbaar format verstrekken.

5. Jouw rechten uitoefenen
Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met je verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of per mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder punt 7
(contactinformatie).

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval
binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent of in geval je vindt dat wij de Algemene Verordening Gegevensbescherming op een andere manier niet naleven, kun je daarover een klacht indienen via onze Klachtenprocedures. Je kunt de klacht sturen naar:
Petplan Postbus 20746 1001 NS Amsterdam Of mailen naar: info@petplan.nl ov.v. Directieklacht of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Beveiliging persoonsgegevens
Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s zo adequaat mogelijk beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te voorkomen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:
• Toegang tot persoonsgegevens vindt alleen plaats op need-to-know basis en wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord (met tweefactor authenticatie)
• Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
• De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is eveneens beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie
Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland)
Postbus 20746
1001 NS Amsterdam
E-mailadres: info@petplan.nl
Telefoonnummer: 020 – 72 20 230

Als je contact met ons legt of een verzekering afsluit, registreren wij jouw gegevens. Dit doen wij om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn. Uiteraard behandelen we jouw gegevens volgens de vereisten die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt.

Petplan Nederland is een handelsnaam van Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V., gevestigd te Amsterdam (KvK 75740397). In dit privacy statement informeren wij je graag over de veiligheid en privacy van jouw persoonsgegevens.

We informeren je over (1) welke persoonsgegevens wij verwerken, (2) waarvoor wij je persoonsgegevens gebruiken, (3) hoe lang wij je persoonsgegevens bewaren, (4) over wat je rechten zijn. (5) op welke manier je die rechten kunt uitoefenen, en (6) over de beveiliging van je persoonsgegevens.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Wanneer je een huisdierenverzekering afsluit bij Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Je geeft daarbij toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens die wij in dit privacy statement noemen. Na acceptatie bewaren wij door jou opgegeven persoonsgegevens. Om een verzekering bij Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) af te sluiten, vragen wij je om ons de volgende persoonsgegevens te verstrekken: je naam, geslacht, geboortedatum, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankrekeningnummer. Ook stellen we vragen over jouw huisdier.

2. Gebruik van je persoonsgegevens
Wij gebruiken je persoonsgegevens voor de volgende doelen, en alleen als het gebruik voor dat doel nodig is:

 • voor het uitvoeren van de met ons gesloten verzekeringsovereenkomst(en), relatiebeheer en fraudepreventie
 • voor statistische analyses;
 • behandelen van support-vragen met betrekking tot je verzekering;
 • verbeteren van onze service;
 • marketingdoeleinden;
 • informeren over wijzigingen van onze diensten/producten.

Ontvangers van persoonsgegevens
Wij maken voor onze dienstverlening gebruik van andere partijen die onder onze verantwoordelijkheid werkzaamheden uitvoeren (bijv. een logistiek dienstverlener die ons welkomstcadeau naar nieuwe klanten verstuurd). Indien dit nodig is voor de uitvoering van de werkzaamheden delen wij jouw persoonsgegevens met deze derden. Met deze partijen worden verwerkersovereenkomsten gesloten, zodat je persoonsgegevens op dezelfde manier tegen misbruik zijn beveiligd als bij ons.
In geval van een vermoeden van fraude kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.


Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van je computer zet op het moment dat je de site bezoekt. De belangrijkste functie van cookies is om de ene gebruiker van de andere te onderscheiden en de gebruiker te herkennen als de website opnieuw wordt bezocht. Het gebruik van cookies is veilig. Websites worden makkelijker in gebruik door cookies. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat je ingelogd kan blijven op een website of dat je voorkeuren, zoals locatie- en taalinstellingen, worden onthouden. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar je kan je browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn  uitgeschakeld in je browser. Wijzig cookie instellingen.

Wij gebruiken de volgende cookies:

 • Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Als je onze website bezoekt kunnen wij informatie opslaan op jouw computer in de vorm van een cookie. We gebruiken een ‘session-id’ cookie om je sessie te onthouden. Hoe lang deze wordt onthouden is afhankelijk van de instellingen van de browser die je gebruikt. Wij gebruiken cookies om je instellingen en voorkeuren te onthouden.
 • Analytische cookies
  Deze cookies worden gebruikt voor analyse doeleinden om de website te verbeteren. Bij gebruik van de Petplan website worden cookies geplaatst van marketingtools om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, om vervolgens de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. De door ons gebruikte cookies houden bij welke pagina’s op onze website worden bezocht en naar welke pagina’s er wordt doorgeklikt. Wij houden dus geen gegevens bij over jouw surfgedrag elders op het internet en verkopen ook geen informatie door aan derden.
 • Social Media cookies
  Deze cookies zijn nodig om zogenaamde like buttons te laten functioneren op onze website.
 • Performance cookies
  Hiermee kan worden gemeten of bijvoorbeeld een advertentie leidt tot een aankoop of aanmelding.

3. Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren je persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben voor het doel waarvoor wij je gegevens in eerste instantie hebben gekregen. Wanneer jij de verzekering opzegt, zullen jouw gegevens gedurende 7 jaar bewaard blijven, tenzij je actief verzoekt om vergeten te worden (zie punt gegevens wissen). De termijn van 7 jaar heeft te maken met onze fiscale bewaarplicht ten aanzien van betalingen. Na het verlopen van deze termijn, zullen de gegevens geanonimiseerd worden. Zie voor meer informatie de gedragscode van Verbond van Verzekeraars met betrekking tot het verwerken van persoonsgegevens.

Als je een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van je e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Gegevens over betalingen ten aanzien van het uitvoeren van een verzekering bewaren wij 7 jaar, nu daarvoor de fiscale bewaarplicht geldt.

4. Jouw rechten

Je hebt het recht op inzage, rectificatie, het wissen van jouw gegevens en het intrekken van je toestemming. Hieronder leggen wij uit wat dit inhoudt.


Inzage
Je hebt recht op inzage in de persoonsgegevens die wij van je hebben en informatie waarvoor wij die persoonsgegevens gebruiken.

Rectificatie
Je hebt recht op correctie (rectificatie) van onjuiste persoonsgegevens die op jou betrekking hebben. Dit recht kun je uitoefenen door de juiste persoonsgegevens via ons contactformulier of via info@petplan.nl door te geven.


Wissen van persoonsgegevens
Je kunt ons vragen je persoonsgegevens te wissen als volgens jou één van de volgende gevallen van toepassing is:

 • indien je persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld/verwerkt;
 • indien je jouw toestemming intrekt (voor zover je gegevens worden gebruikt op grond van jouw toestemming);
 • indien je bezwaar maakt tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • indien wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.

Vermeld in je verzoek welke gegevens je wilt laten wissen en waarom je vindt dat wij dit moeten doen.

Toestemming
Als wij alleen met jouw toestemming je persoonsgegevens gebruiken, dan mag je deze toestemming altijd weer intrekken. De intrekking van je toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Het intrekken van je toestemming heeft dus geen gevolgen voor al uitgevoerde handelingen.

5. Jouw rechten uitoefenen

Als je een beroep wilt doen op één van de rechten zoals die hierboven genoemd zijn, kun je daarvoor een verzoek indienen. We vertellen je dan binnen een maand wat we met je verzoek hebben gedaan. Als je verzoek erg ingewikkeld is, kan deze termijn met nog eens twee maanden door ons worden verlengd. Als wij de termijn willen verlengen, laten wij je dat binnen een maand na ontvangst van je verzoek weten.

Je kunt je verzoek per brief of per mail bij ons indienen. Onze contactgegevens staan vermeld onder punt 7 (contactinformatie).

Als je verzoek niet wordt uitgevoerd, vertellen we je dat zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen één maand na ontvangst van het verzoek. Als je het daarmee niet eens bent, kun je daarover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.


6. Beveiliging persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

 • Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord
 • Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)
 • De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

7. Contactinformatie

Postadres:
Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland)|
Postbus 20746
1001 NS Amsterdam
E-mailadres: info@petplan.nl
Telefoonnummer: 020 – 72 20 230


8. Mededelingsplicht

Als aanvrager ben je verplicht de vragen in dit aanvraagformulier zo volledig mogelijk te beantwoorden. Bij de beantwoording is niet alleen jouw eigen wetenschap bepalend, maar ook die van andere belanghebbenden bij deze verzekering. Vragen waarvan je het antwoord al bij ons bekend veronderstelt, moet je toch zo volledig mogelijk beantwoorden. Zijn er feiten en omstandigheden die vanaf nu tot de polisafgifte bekend worden, dan dien je die alsnog aan ons mede te delen. Indien je niet of niet volledig aan je mededelingsplicht hebt voldaan, kan dit ertoe leiden dat het recht op uitkering wordt beperkt of zelfs vervalt. Wij hebben het recht de verzekering op te zeggen als wij bij kennis over de ware stand van zaken de verzekering nooit zouden hebben gesloten. Dit recht hebben wij ook bij opzet tot misleiding. Dit is vastgelegd in de artikelen 7:929-931 Burgerlijk Wetboek


Disclaimer
© 2006 – 2022 Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) Alle rechten voorbehouden.

Niets van deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) worden gekopieerd, gedownload, vermenigvuldigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of enig andere manier.
Ofschoon bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid is en wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden, noch met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing.

Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie of adviezen. Veterfina Verzekeringsmaatschappij N.V. (Petplan Nederland) is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze uitgave voorkomende gegevens, informatie en/of adviezen.

Aanbevolen door

Custom CSS